วันอาทิตย์, มกราคม ๒๐, ๒๕๕๑

ดูรู้...หนึ่งพรรษา... [book]

วันนี้ขอแนะนำหนังสือที่เพิ่งจะอ่านจบไปครับ...

ชื่อหนังสือคือ ดูรู้...หนึ่งพรรษา
เขียนโดย พระศุภิจ สุภกิจโจ

หลังจากเริ่มอ่าน ผมถึงได้รู้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นโลกคู่ขนาน
ของหนังสือที่ผมเคยแนะนำมาก่อนแล้วชื่อ ดูจิต...หนึ่งพรรษา
โดย พระปัญญาวโรภิกขุ

ดูจิต หนึ่งพรรษา... [book]

.

ที่ผมว่าเป็นโลกคู่ขนาน เพราะเป็นการเขียนถึงช่วงเวลาเดียวกัน
ในการบวชที่เดียวกันของพระสองรูป

เป็นบันทึกคำสอนของพระอาจารย์
บันทึกการปฏิบัติ และสิ่งที่ได้รับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิด

นับว่าเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการปฏิบัติมากครับ

ถ้าผมเรียกเล่ม ดูจิต...หนึ่งพรรษา ว่าสำหรับขั้นกลาง
หนังสือ ดูรู้...หนึ่งพรรษา เล่มนี้ ก็คงเหมาะกับชั้นเริ่มต้นครับ

เพราะเนื้อหาจะอ่านเข้าใจง่ายกว่าค่อนข้างมาก
เน้นสอดแทรกรายละเอียดที่ผู้เริ่มเดินทางมักจะสงสัย

แต่ชั้นเริ่มต้นที่ผมว่า คือผู้เริ่มต้นปฏิบัติอย่างถูกทางนะครับ

สำหรับผู้ยังไม่มีพื้นฐานหลักการของสมถะวิปัสนาเลย
ก็ยังคงไม่ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ดี

นับเป็นหนังสือสองเล่มคู่ที่น่าอ่านน่าเก็บ
และน่าซื้อหาแจกเป็นธรรมทานครับ...